Rezultate interviu Laborator 3 dec. 2019

R O M Ă N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

LISTA,
privind rezultatul PROBEI DE INTERVIU din data de 03.12.2019, ora 1630,
la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Biologi Gr. IA, Biolog, Ingineri Gr. I, Asistent veterinar Tr. IA, Referent, Tr. IA
din cadrul Serviciului Laborator(finanţate conf. O.G. nr.42/2004) al DSVSA Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin, H.G. nr. 286/2011, comisiile de concurs/examen comunică următoarele rezultate la proba de interviu:

Nr. Crt Numele şi prenumele
candidatului Funcţia
pentru care concurează Punctajul obţinut la proba interviu Rezultatul probei de interviu
1. Chiş Delia Maria Biolog, gr. IA 97,66 Admis
2. Cernescu Casiana Biolog, gr.IA 93,66 Admis
3. Giuca Loredana Biolog, gr.I 99,66 Admis
4. Arbănaş Trăia Mariana Inginer, gr.I 99,33 Admis
5. Nichesu Ştefănica Inginer, gr.I 97,33 Admis
6. Terba Daniela Adriana Inginer, gr.I 100,00 Admis
7. Dalea Maria Inginer, gr.I 100,00 Admis
8. Goşa Coluţă Asistent veterinar IA 95,00 Admis
9. Cimponeru Mihaela Asistent veterinar IA 98,66 Admis
10. Neagu Doiniţa Ani Referent IA 97,66 Admis

 Pentru rezultatele obţinute se poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier On Ion. Eventualele contestaţii vor fii soluţionate în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 Afişat astăzi, 03.12.2019 ora 1730, la sediul DSVSA Caraş-Severin şi pe pagina de internet a instituţiei.

Comisia de concurs/examen:

Secretarul Comisia de concurs/examen: Consilier superior Ing. On Ion