Rezultate proba scrisă Laborator 3 dec. 2019

R O M Ă N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

LISTA,
privind rezultatul PROBEI SCRISE din data de 03.12.2019, ora 1100,
la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Biologi Gr. IA, Biolog Gr. I, Ingineri Gr. I, Asistenţi veterinari, treapta IA,
Referent, treapta IA,
din cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa alimentelor
(finanţate conf. O.G. nr.42/2004) al DSVSA Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin, H.G. nr. 286/2011, comisiile de concurs/examen comunică următoarele rezultate la proba scrisă:

Nr. Crt Numele şi prenumele
candidatului Funcţia
pentru care concurează Punctajul obţinut la proba scrisă Rezultatul probei scrise
1. Chiş Delia Maria Biolog Gr.IA 91,66 Admis
2. Cernescu Casiana Biolog Gr.IA 83,33 Admis
3. Giuca Loredana Biolog Gr.I 92,66 Admis
4. Arbănaş Trăia Mariana Inginer Gr. I 87,33 Admis
5. Nichesu Ştefănica Inginer Gr. I 88,00 Admis
6. Terba Daniela Adriana Inginer Gr. I 86,33 Admis
7. Dalea Maria Inginer Gr. I 90,00 Admis
8. Goşa Coluţă Asistent veterinar IA 53,00 Admis
9. Cimponeru Mihaela Asistent veterinar IA 83.00 Admis
10. Neagu Doiniţa Ani Referent, treapta IA 83,00 Admis

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 03.12.2019, ora 1630, la sediul DSVSA Caraş-Severin, etajul I, sala de şedinţe conform Planului de interviu alăturat.
 Pentru rezultatele obţinute se poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier On Ion. Eventualele contestaţii vor fii soluţionate în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 Afişat astăzi, 03.12.2019 ora 1430, la sediul DSVSA Caraş-Severin şi pe pagina de internet a instituţiei.

Comisia de concurs/examen:

Secretarul Comisia de concurs/examen: Consilier superior Ing. On Ion