Rezultate probe interviu COSA ord. 64 din 03 dec. 2019

R O M Ă N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

LISTA,
privind rezultatul PROBEI DE INTERVIU din data de 03.12.2019, ora 1430,
la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Medic Veterinar Gr. I, Medic Veterinar Gr. II, Medic Veterinar Gr. III, şi Asistenţi veterinari , treapta IA, din cadrul Biroului Control Oficial Siguranţa Alimentelor(finanţate conf. Ordinului ANSVSA nr.64/2007) al DSVSA Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin, H.G. nr. 286/2011, comisia de concurs/examen comunică următoarele rezultate la proba de interviu:

Nr. Crt Numele şi prenumele
candidatului Funcţia
pentru care concurează Punctajul obţinut la proba interviu Rezultatul probei scrise
1. Costea Mihai Medic Veterinar Gr. I 56,66 Admis
2. Bobic Dragoş Vasile Gheorghe Medic Veterinar Gr. II 81,66 Admis
3. Pârvu Raluca Medic Veterinar Gr. III 95,00 Admis
4. Moce Cornel Asistent veterinar IA 88,33 Admis
5. Sîrbu Petru Asistent veterinar IA 75,00 Admis
6. Popa Dănuţ Asistent veterinar IA 90,00 Admis

 Pentru rezultatele obţinute se poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data la data afişării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier On Ion. Eventualele contestaţii vor fii soluţionate în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 Afişat astăzi, 03.12.2019 ora 1630, la sediul DSVSA Caraş-Severin.

Comisia de concurs/examen:

Secretarul comisiei de concurs/examen: Consilier superior Ing. On Ion