Rezultate finale al concursului/examenului ord. 113 organizat în data de 03 dec. 2019.

R O M Ă N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

Centralizator nominal

privind rezultatul final al concursului/examenului organizat în data de 03.12.2019, ora 1100,
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Ingineri Gr. I, din cadrul Biroului Control Oficial Siguranţa Alimentelor
(finanţate conf. Ordinului ANSVSA nr.113/2008) al
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin, H.G. nr. 286/2011, comisiile de concurs/examen comunică următoarele rezultate finale:

Numele şi prenumele candidatului * Punctaj
proba scrisă Punctaj
interviu Punctaj
final Rezultatul final
1. Iasinovschi Elisaveta 97,32 98,66 97,99 Admis
2. Albu Lucian Florin 98,33 98,33 98,33 Admis
3. Jucos Amalia Ioana 99,33 98,66 98,99 Admis

 Pentru rezultatele obţinute se poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data la data afişării rezultatului, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier On Ion. Eventualele contestaţii vor fii soluţionate în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 Afişat astăzi, 03.12.2019 ora 1730, la sediul DSVSA Caraş-Severin.

Comisia de concurs/examen:

Secretarul comisiei de concurs/examen: Consilier superior Ing. On Ion